inner_banner_contactus
2023 年报
下载
2023 中期报告
下载
2022 年報
下载
2022 中期报告
下载
2021 年報
下载
2021 中期报告
下载
2020 年報
下载
2020 中期报告
下载
2019 年报
下载
2019 中期报告
下载
2018 年报
下载
2018 中期报告
下载
2017 年报
下载
2017 中期报告
下载
2016 年报
下载
2016 中期报告
下载
2015 年报
下载
2015 中期报告
下载
2014 年报
下载
2014 中期报告
下载
2013 年报
下载
2013 中期报告
下载
2012 年报
下载
2012 中期报告
下载
2011 年报
下载
2011 中期报告
下载
2010 年报
下载
2010 中期报告
下载
2009 年报
下载
2009 中期报告
下载
2008 年报
下载
2008 中期报告
下载
2007 年报
下载
2007 中期报告
下载
2006 年报
下载
2006 中期报告
下载
2005 年报
下载
2005 中期报告
下载
2004 年报
下载
2004 中期报告
下载
2003 年报
下载
2003 中期报告
下载
2002 年报
下载
2002 中期报告
下载
2001 年报
下载
2001 中期报告
下载
2000 年报
下载
2000 中期报告
下载
1999 年报 - 公司资料
下载
1999 年报 - 主席报告书
下载
1999 年报 - 股东周年大会通告
下载
1999 年报 - 董事局报告书
下载
1999 年报 - 核数师报告书
下载
1999 年报 - 综合损益韔
下载
1999 年报 - 资产负债表
下载
1999 年报 - 综合现金流转报表
下载
1999 年报 - 已确认损益报表
下载
1999 年报 - 账目附注
下载
1999 中期报告
下载
1998 年报 - 公司资料
下载
1998 年报 - 主席报告书
下载
1998 年报 - 股东周年大会通告
下载
1998 年报 - 董事局报告书
下载
1998 年报 - 核数师报告书
下载
1998 年报 - 综合损益帐
下载
1998 年报 - 资产负债表
下载
1998 年报 - 综合现金流转报表
下载
1998 年报 - 账目附注
下载